Artykuły

Wybór projektu gotowego domu

Bardzo ważną decyzją przed przystąpieniem do budowy własnego domu jest wybór projektu gotowego budynku...

Wybór działki budowlanej

Jak postępować by kupić odpowiednią działkę budowlaną? 1. Sprawdzamy księgi wieczyste działki...

Trendy: Folklor a nowoczesność

Od zamierzchłych czasów człowiek wykorzystywał do budowy swego schronienia otaczające go budulce...

wszystkie artykuły

Partnerzy

A A A

Artykuły

Prace geodezyjne przy budowie domu

Budowa domu związana jest z wykonaniem takich prac geodezyjnych jak: podział nieruchomości, wytyczenie obiektu budowlanego w terenie czy też inwentaryzacja powykonawcza.

Podział nieruchomości

Wzrastające tempo życia codziennego, intensywny rozwój cywilizacji sprawia, że coraz więcej osób szuka spokoju w okolicach dużych aglomeracji miejskich. Intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a do podmiejskich gmin wpływa coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeśli więc mamy upatrzoną nieruchomość i chcemy przeprowadzić jej podział to właśnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta opiniuje w formie postanowienia wstępny projekt podziału, a następnie wydaje decyzję zatwierdzającą podział.

Wstępny projekt podziału nieruchomości

Wstępny projekt podziału wykonywany jest przez geodetę uprawnionego lub przy jego pomocy na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej. Na w/w materiałach kolorem czerwonym wnoszone są granice wydzielanych nieruchomości, powierzchnie nowych działek, jak również proponowany dostęp wydzielanych działek do drogi publicznej.

Pozytywna opinia proponowanego podziału nieruchomości zdeterminowana jest jego zgodnością z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenach nieobjętych planem miejscowym opinia dotyczy zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami prawa innymi niż ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celach określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami art. 95.

Dostęp do drogi publicznej

Bez względu na to, czy podział jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu, czy jest wykonywanyw oparciu o art. 95 ustawy o gosp. nier. każdej projektowanej do wydzielenia działce musimy zapewnić dostęp do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Zamówienie mapy do celów projektowych (mapy zasadniczej lub jednostowej)

Kolejnym krokiem po podziale nieruchomości niezbędnym do zabudowania naszej nowowydzielonej działki jest zamówienie mapy, na bazie której projektant umiejscowi wybrany projekt domu jednorodzinnego. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w razie jej braku, na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego. Mapy, o których wspomniano powyżej, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy.

Zawartość mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych sporządzana jest przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające niezbędne do tego celu uprawnienia nadane przez Głównego Geodetę Kraju. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łączniez granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Skala mapy do celów projektowych

Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500, natomiast skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000. Dla map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

W związku z tym, że najczęściej realizowanymi budowami z którymi spotyka się inwestor indywidualny są budowy domów jednorodzinnych, dlatego najczęściej mamy do czynienia z mapami do celów projektowych w skali 1:500.

Pozwolenie na budowę

Po opracowaniu przez biuro projektowe projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i uzyskaniu pozwolenia na budowę domu kolejnym krokiem wykonywanym przez geodetę jest geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 1. złożył wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inwestor do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dołącza:

 1. projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
 2. dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie

Geodezyjne wytyczenie domu służy przestrzennemu usytuowaniu obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

 1. główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
 2. charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
 3. stałe punkty wysokościowe - repery.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie wytyczenia przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza budowy powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje inwestorowi mapy z inwentaryzacji budynku, a także wszystkich sieci, które na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę były uzgadniane przez powiatowe lub miejskie zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej. Przekazywane dokumenty muszą nosić znamiona dokumentów tzn. powinny zostać zaewidencjonowane w powiatowych lub miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Radosław Jawiarczykdo góry strony  | powrót

Szybki kontakt

E-mail: Maderabiuro@gmail.com

Telefon kontaktowy:
Artur: 604 275 274
Dominika: 577 211 663

Newsletter

Sonda

Skąd wiesz o naszej firmie?
z plakatu
od znajomych
z ulotki
z internetu
inne