Artykuły

Wybór projektu gotowego domu

Bardzo ważną decyzją przed przystąpieniem do budowy własnego domu jest wybór projektu gotowego budynku...

Wybór działki budowlanej

Jak postępować by kupić odpowiednią działkę budowlaną? 1. Sprawdzamy księgi wieczyste działki...

Trendy: Folklor a nowoczesność

Od zamierzchłych czasów człowiek wykorzystywał do budowy swego schronienia otaczające go budulce...

wszystkie artykuły

Partnerzy

A A A

Artykuły

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu, dlatego budując dom chcemy, aby spełniał on nasze oczekiwania i jednocześnie jego eksploatacja nie pochłaniała zbyt dużo nakładów finansowych. Z pewnych rzeczy takich jak prąd, woda czy kanalizacja nie możemy zrezygnować, natomiast możemy wykorzystać nowoczesne technologie, które pozwolą nam uczynić nasz dom bardziej ekologicznym i ekonomicznym w utrzymaniu. Jedną z takich możliwości jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Na terenach, na których brak jest sieci kanalizacji sanitarnej mamy do wyboru, jak na razie, dwie możliwości odprowadzenia ścieków z budynku, a mianowicie:

 • bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo),
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Ponieważ szamba mają określoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, pociąga znacznie większe koszty, lecz jej eksploatacja jest o wiele tańsza.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Najprostsza oczyszczalnia składa się z:

 • osadnika gnilnego,
 • studzienki rozdzielczej,
 • drenażu rozsączającego,
 • studzienek zamykających z zaworami napowietrzającymi.

Procesy zachodzące w każdej oczyszczalni można podzielić na dwa główne etapy: beztlenowe oraz te z udziałem tlenu.

Pierwszy etap zachodzi w osadniku gnilnym, gdzie następuje mechaniczne podczyszczenie ścieków w trakcie opadania i wypływania, jak również zachodzi proces fermentacji osadu, za który odpowiedzialne są bakterie i inne organizmy beztlenowe.

Drugi etap wspomagają mikroorganizmy tlenowe, dzięki którym zachodzą kolejne procesy biochemiczne doczyszczania ścieków.

W kolejnym etapie oczyszczone ścieki wprowadzane są do odbiornika, którym może być grunt lub woda.

W zależności od podłoża i sposobu napowietrzania drugi etap pracy oczyszczalni może zachodzić:

 • na drenażu rozsączającym,
 • na filtrze piaskowym,
 • na filtrze gruntowo-roślinnym,
 • na złożu biologicznym,
 • w komorze osadu czynnego, a potem w komorze osadnika wtórnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają bardzo wysoką sprawność oczyszczania, więc praktycznie nie ma możliwości zanieczyszczenia środowiska. Dla przykładu podano minimalny (regulowany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) stopień redukcji zanieczyszczeń, jak również wydajność oczyszczalni JPR System (dane producenta).

Parametry Jednostka Zawiesina ogólna BZT5 ChZT
Ścieki surowe mg/l 300 400 800
Min. % redukcji % 90 70-90 75
Wydajność oczyszczalni JPR % 95 – 99 95 – 98 90 – 95
Ścieki oczyszczone mg/l < 30 < 30 < 90

Oznaczenia:

 • ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) - umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu (mg/dm³), pobranego z utleniaczy na utlenianie związków organicznych i niektórych nieorganicznych do najwyższego stopnia utlenienia. Stosowane jako miara zanieczyszczeń w wodzie i ściekach.
 • BZTn (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) - to umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utleniania związków organicznych przez mikroorganizmy (bakterie aerobowe). Im wyższa wartość BZTn tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych). Z przyczyn praktycznych częściej stosowane jest BZT5.
 • Zawiesina ogólna - organiczne i mineralne substancje nierozpuszczalne, pływające i zawieszone.

Zalety i wady przydomowej oczyszczalni ścieków oraz szamba

Łatwo zauważyć, iż oczyszczanie ścieków w ten sposób jest bardzo efektywne, a przy okazji jest to system praktycznie bezobsługowy. W przeciwieństwie do szamba, które trzeba opróżniać średnio raz na dwa lub trzy tygodnie, poświęcając za każdym razem przynajmniej 2 godziny, przeglądu oczyszczalni dokonuje się raz na rok. Jednak oczyszczalnia ma też swoje wady. Najważniejszą jest miejsce, jakie trzeba poświęcić na lokalizację urządzeń. Pomimo, iż oczyszczalnia jest praktycznie niewidoczna (zakopana pod ziemią), to ogranicza możliwości wykorzystania miejsca na inne cele jak np.: altanka.

Odległości oczyszczalni ścieków od innych obiektów na działce

Lokalizacja takiego obiektu na działce wymaga zachowania odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Odległości te nie tylko dotyczą naszej działki, ale również działek sąsiednich i wynoszą:

 • dla osadnika gnilnego o pojemności do 10 m3:
  • – 15 m od studni z wodą pitną,
  • – 5 m od pomieszczeń mieszkalnych (w zabudowie jednorodzinnej),
  • – 2 m od granicy działki (w zabudowie jednorodzinnej);
 • dla drenażu rozsączającego:
  • – 30 m od studni z wodą pitną,
  • – 2 m od granicy działki,
  • – 1,5 m od poziomu wód gruntowych,
  • – 1,5 m od rurociągów z gazem i wodą,
  • – 0,8 m od kabli energetycznych,
  • – 3 m od drzew i krzewów,
  • – min. 1,5 m pomiędzy nitkami drenażu.

Tak więc podejmowanie decyzji o instalacji przydomowej oczyszczalni wymaga rozważenia szeregu czynników: środowiskowych, technicznych, prawnych i ekonomicznych. Analiza opłacalności takiej inwestycji realizowana jest zawsze w alternatywie innych możliwości. Do najczęściej spotykanych alternatyw przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu przydomowej oczyszczalni jest podłączenie domu do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub zakup i utrzymanie zbiornika bezodpływowego (szamba).

mgr inż. Agnieszka Dubiniecdo góry strony  | powrót

Szybki kontakt

E-mail: Maderabiuro@gmail.com

Telefon kontaktowy:
Artur: 604 275 274
Dominika: 577 211 663

Newsletter

Sonda

Skąd wiesz o naszej firmie?
z plakatu
od znajomych
z ulotki
z internetu
inne