Artykuły

Wybór projektu gotowego domu

Bardzo ważną decyzją przed przystąpieniem do budowy własnego domu jest wybór projektu gotowego budynku...

Wybór działki budowlanej

Jak postępować by kupić odpowiednią działkę budowlaną? 1. Sprawdzamy księgi wieczyste działki...

Trendy: Folklor a nowoczesność

Od zamierzchłych czasów człowiek wykorzystywał do budowy swego schronienia otaczające go budulce...

wszystkie artykuły

Partnerzy

A A A

Artykuły

Postępowanie Inwestora poprzedzające rozpoczęcie budowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenia na budowę nie wymaga, a wymaga uzyskania zgłoszenia w starostwie między innymi:

 • budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
 • budowa przyłączy (wymaga dodatkowo sporządzenia planu sytuacyjnego na mapie do celów projektowych wykonanej przez geodetę);
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki (sporządzone w zasadzie przez projektanta), a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze zgłoszeniem.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
 3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektant budynku dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.
Decyzja o pozwoleniu na budowę traci swą ważność, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata – co będzie wynikać z zapisów dziennika budowy prowadzonego przez ustanowionego przez inwestora kierownika budowy.

Prowadzenie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Pracami przygotowawczymi są:

 1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 2. wykonanie niwelacji terenu;
 3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową lub robotami budowlanymi
 2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia tego nadzoru.

Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

 1. prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
 2. umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty i przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przez geodetę, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić nadzór budowlany o zmianie:

 • kierownika budowy lub robót,
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • projektanta sprawującego nadzór autorski,
podając, od kiedy nastąpiła zmiana. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osób, o przejęciu obowiązków.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez Starostwo.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Przystąpienie do użytkowania budynku

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli nadzór, w terminie 21dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy;
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń;
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 7. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Nadzór budowlany przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

 1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  • charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  • wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
  • geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
  • wykonania urządzeń budowlanych,
  • zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 4. w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu.

Nadzór budowlany przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości wymierza się inwestorowi karę i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie naprawcze wymagające opracowania nowej dokumentacji.

INWESTORZE

 1. Zlecaj do opracowania projekt zawsze kompetentnej i rzetelnej firmie.
 2. Powołuj rzetelnego kierownika budowy i inspektora nadzoru.
 3. Buduj zgodnie z projektem budowlanym.
 4. Wszelkie zmiany w projekcie, które uznasz za konieczne uzgadniaj nie tylko z kierownikiem budowy lecz i z projektantem, który wykona ewentualne rysunki zamienne.

Mgr inż. Stanisław Biczdo góry strony  | powrót

Szybki kontakt

E-mail: Maderabiuro@gmail.com

Telefon kontaktowy:
Artur: 604 275 274
Dominika: 577 211 663

Newsletter

Sonda

Skąd wiesz o naszej firmie?
z plakatu
od znajomych
z ulotki
z internetu
inne